Logga in Styrelse

Avfallsplan

Avfallshanteringsplan för Bolmstad Båt & Hamnförening

Datum: 2023-05-11

Inledning
Denna avfallshanteringsplan är upprättad för Bolmstad Båt & Hamnförening som är belägen vid sjön Bolmen.

Användare av båthamnen
Hamnen har ca: 188 st båtplatser som används av fritidsbåtsägare.

Ansvar och skyldigheter
Varje båtägare/medlem har ett personligt ansvar att följa hamnens regler inkl. miljöbestämmelser, kommunala föreskrifter och nationella regelverk. Bryter båtägaren/medlemmen mot dessa regelverk så ansvarar båtägaren för eventuella konsekvenser.

Det är förbjudet att hälla ut olja, lösningsmedel, drivmedel, förorenat slagvatten, latrinavfall eller annat som kan skada miljön.

Varje medlem som hanterar miljöfarliga kemikalier är skyldig att ta hand om dessa på lämpligt och tillåtet sätt.

Båtägare/medlemmar i Bolmstad båt & hamnförening ansvarar själva för att lämna sitt hushållsavfall i container uppställd på hamnområdet. Container är endast till för hushållsavfall.

Avfallsmängder
Mängden av avfall varierar efter hur många medlemmar som använder hamnen.

Mottagningsanordning
Mottagningsanordning Avfallskärl för brännbart avfall finns vid klubbhuset. Avfallsmängderna bör begränsas.

Sugpumpsstation för latrin från septiktank finns på A-bryggan östra del.

Mottagningsanordningen är inrättad för brännbart avfall. Övrigt avfall från fritidsbåtar, sådant som skall källsorteras eller är miljöfarligt:

· Källsorterbart avfall-glas, porslin, plåt, plast och dylikt lämnas till någon av Ljungby kommuns återvinningscentraler.

· Miljöfarligt avfall-Oljor, oljefilter, glykol, färg, batteri och dylikt lämnas vid Ljungby kommuns återvinningsanläggning Bredemad avfallsanläggning.

· Slagvatten skall samlas upp i lämpligt kärl och lämnas vid Ljungby kommuns återvinningsanläggning på Bredemad avfallsanläggning.

· Komposterbart avfall tas hem utav båtägare och läggs i sopkärl.

1. Brännbart avfall

2. Sugpump latrintömning septiktank

Båttvätt
Om du tvättar båten när den ligger i vattnet. Använd t.ex. såpa eller annat fosfatfritt rengöringsmedel.

Utsläpp
Vid utsläpp av oljor eller andra föroreningar i Bolmen eller på land skall den som upptäcker utsläppet genast kontakta SOS Alarm via nödnummer 112. Kontakta även styrelsen för Bolmstad Båt & Hamnförening.

Ansvarig
Ansvarig för avfallshanteringsplanen och information om avfalls mottagning är föreningens styrelse.

Revidering av Avfallsplanen
Revidering skall ske med 3 års mellanrum eller om större förändring sker i hamnen som påverkar avfallsplanen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.