Årsmöte 2022

Publicerad fredag 4 mar, 09:40

Hej Medlemmar!

Kallelse till årsmöte i Bolmstad Hamnförening.
Årsmötet kommer även att sändas via Teams men kommer enbart att vara till för att lyssna på mötet. Info kommer inom kort.

Datum: 2022-03-23
Kl: 18.00 - 21.00
Plats: Kungshögsskolans musiksal

Årsmöte dagordning
1 Val av ordförande för årsmötet
2 Val av sekreterare för årsmötet.
3 Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
5 Fastställande av dagordning och röstlängd.
6 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7 Styrelsens Verksamhetsberättelse och Kassaberättelse för det gångna året.
8 Revisorernas verksamhetsberättelse.
9 Fråga om fastställande av balansräkning.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
11 a Fastställande av avgifter.
11 b Fastställande av uppräkningstal för uppräkning av bryggplatsernas värde
11 c Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
11 d Fastställande av verksamhetsplan.
11 e Fastställande av båtstorlek. (max löa 11m 2018)
12 Fastställande förslag för platshyra vid 2:a handsuthyrning(se §12 i stadgarna) .
13 Fastställande om ekonomisk beslutsnivå för styrelsen kommande verksamhetsår
14 Behandling av inkomna motioner.
Beslutat förslag 2021-03-31, till ändring av stadgar pga nytt medlemskap i Svensk båtunion och
Bolmens förenade båtklubbar. Beslutat förslag på namnbyte till Bolmstad Båt&hamnförening
15 Val av ordförande för ett år.
16 Val av styrelseledamöter för två år.
17 Val av styrelsesuppleanter för två år.
18 Val av revisorer för ett år.
19 Val av revisorsuppleanter för ett år.
20 Val av samverkanledamot för SS Angantyr till BSTH´s styrelse för en tid av 2 år
21 Val av valberedning och suppleanter för en tid av 1 år .
22 Övriga frågor
Förslag på fortsatt optimerinsplan efter genomförd optimering av brygga B-Norra våren 2021.
Vårt ansvar i BolmensFörenadeBåtKlubbar och vad som planeras framåt i BFBK.
Alla förtöjningar måste ovillkorligen tas bort innan bomupptagning. Om inte rensas bommarna.
Alla båtar skall vara korrekt förtöjda, med ryckdämpare och tampar enl. anvisning på hemsidan,
annas kommer en "straffavgift" om 500:- (2016) att utkrävas.
23 Mötet avslutas
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.