Logga in Styrelse

Stadgar

§ 1 Bolmstad Båt&hamnförening är en ideell förening med ändamål att anlägga, förvalta och administrera föreningens båthamn i Bolmstad, Ljungby kommun, i vilken bryggplatser uthyres till medlemmarna/nyttjanderättsinnehavare enligt upprättade nyttjanderättsavtal med föreningens styrelse. Avtalen tecknas av styrelsens ordförande eller annan vid styrelsesammanträde delegerad person enligt vid styrelsemöte förd protokollsnotering. Betald faktura är avtalsbevis på nyttjanderätt till på faktura angiven bryggplats. Föreningen skall även verka för att främja båtintresset i sjön Bolmens förenade båtklubbar BFBK. Båtens storlek och deplacement samt övriga föreskrifter behandlas av styrelsen och framlägges till årsmötet under § 11, för beslut. Därefter införes i föreningens föreskrifter.

§ 2 Föreningen har sin hemort i Ljungby kommun.

§ 3 Föreningens verksamhetsplaner, ekonomi och drifthandläggs av styrelsen. Styrelsen består av sju ledamöter och fyra suppleanter. Som samverkanledamöter utan rösträtt deltar representanter för SS Angantyr.

§ 4 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid av två år. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. Mandatperioderna utformas så att ledamöter och suppleanter utses med halva antalet vid varje valperiod. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie årsmöte valåret till ordinarie årsmöte året efter valåret.

§5 Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare som ingår i styrelsen.

§6 Revisorerna skall vara två stycken jämte två suppleanter. Revisorer och suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.

§7 Föreningens firma tecknas av styrelsens ekonomiansvarige och ordförande samt av den eller de ledamöter som styrelsen därtill utser, enligt förd protokollsanteckning i styrelsesammanträdesprotokoll

§8 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från innevarande årsårsmöte t o m årsmöte påföljande år. Redovisning av kassa och räkenskaper fram till 14 dagar före ordinarie årsmöte

§9 Medlem med båtplats i föreningen skall deltaga med arbetsinsats enligt styrelsens beslut. Arbetsinsatsens storlek fastställes för varje år av styrelsen och beslutas vid årsmötet.

§ 10 Utöver arbetsinsatser skall varje medlem med båtplats erlägga en årlig föreningsavgift för täckande av driftskostnader, investeringar och administration, enligt avtal mellan föreningen och medlem gällande aktuell bryggplats. Årsmötet kan även besluta att extra avgift skall tas ut av medlemmarna om så skulle erfordras. Alla medlemmar i föreningen erlägger en medlemsavgift i första hand för att främja båtintresset i sjön Bolmen och stöttar föreningen i sitt medlemsskap i svensk båtunion och BFBK. Medlemsavgiften beslutas på ordinarie årsmöte.

§ 11 Den som erbjuds nyttjanderättsavtal till bryggplats skall inom 14 dagar skriftligen till föreningens representant acceptera erbjudandet, betala föreningsavgift och enligt avtal fastställda gällande insatser. Försummas detta faller erbjudandet. Det är styrelsen för Bolmstad Hamnförening som administrerar båtplatskön.

§ 12 I det fall medlem önskar hyra ut sin båtplats tillfälligt (2:a handsuthyrning/lån) är medlem skyldig att meddela detta skriftligt till styrelsens representant med namn på innehavare av aktuellt nyttjanderättsavtal och bryggplats-nummer och att den tillfällige hyrestagaren har sin båt erforderligt försäkrad innan uthyrning får ske. Nyttjanderättsinnehavare är skyldig att ange namn, adress, tel.nr på den som tillfälligt hyr platsen till styrelsens representant. 2:a handsuthyrning av bryggplats bör normalt endast gälla för en period av högst 5 år, därefter skall föreningens styrelse med avtalsinnehavare ta upp diskussion avseende eventuellt återtag av bryggplats för försäljning enligt kölista. Hyreskostnad för 2:a handsuthyrning föreslås av styrelsen och beslutas av årsmöte i förhållande till bryggplatsens storlek. Nyttjanderättsinnehavare får inte betrakta båtplatsens 2:a handsuthyrning som en form av affärsverksamhet.

§ 13 Medlem som önskar byta båtplats i hamnen, äger företräde framför den som söker nytt medlemskap i föreningen.

§ 14 Vid utträde ur föreningen ska insats först hembjudas till föreningen, som har att erbjuda medlemskap till dem som står i föreningens båtplatskö. Utan sådan hembjudsskyldighet får insats övergå till annan närstående genom arv eller bodelning och skall av nyttjanderättsinnehavare meddelas styrelsen. Hembjuden insats som föreningen inte har för avsikt att lösa in, får medlem överlåta fritt, och skall meddelas styrelsen. Vid utträde erhåller avgående nyttjanderättsinnehavare 90 % av bryggplatsens hyresvärde (indexreglerat) och 10% tillfaller föreningen

§ 15 Nyttjanderättsinnehavare är alltid ansvarig för sin plats oavsett uthyrning eller ej.

§16 Utträde ur föreningen äger rum när bryggplatsen överlåtits/fakturerats och betalts av annan nyttjanderättsinnehavare (nytt avtal), alternativt förvaltas temporärt av styrelsen.

§ 17 Vid ordinarie årsmöte som skall hållas före mars månads utgång skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning och röstlängd.

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

8. Revisorernas verksamhetsberättelse.

9. Fråga om fastställande av balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

11. Fastställande av avgifter, och förslag på uppräkningstal för uppräkning av bryggplatsernas värde, verksamhetsplan, samt budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Fastställande förslag för platshyra vid 2:a handsuthyrning(se §12 i stadgarna).

13. Fastställande om ekonomisk beslutsnivå för styrelsen kommande verksamhetsår.

14. Behandling av inkomna motioner.

15. Val av ordförande för ett år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år.

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter för ett år.

18. Val av samverkanledamöter för SS Angantyr till BB§H´s styrelse för en tid av 2 år.

19. Val av valberedning och suppleanter för en tid av 1 år.

20. Övriga frågor

§ 18 Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra möte när så behövs. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får enskild medlem som så kräver kalla till detta. Kallelse jämte föredragningslista för årsmöte och extra möte ska utfärdas tidigast fyra veckor före, senast två veckor före mötet till medlemmarna, utsändes via mail och genom anslag på föreningens hemsida www.bolmstadhamn.se Vid extra möte får endast i föredragningslista upptaget ärende beslutas.

§ 19 Förslag som medlem önskar få behandlade vid föreningens ordinarie årsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 15 februari. Fullmakt/er skall presenteras innan årsmötet och får endast omfatta max 3 fullmakter per röstlängdsnoterad deltagare på årsmötet

§ 20 Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

§ 21 För bifall till upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten med en tid av 12 månader mellan mötena med minst 2/3 av antalet avgivna röster närvarande. För bifall till ändring av dessa stadgar krävs beslut av två medlemsmöten med en tid av 3 månader mellan mötena med minst 2/3 av antalet angivna röster närvarande.

§ 22 Vid upplösning av föreningen skall de fasta tillgångarna delas mellan de kvarvarande medlemmarna, så att varje medlem erhåller andelstal med hänsyn till hur länge han/hon varit medlem. Härvid beaktas endast de sista fem årens medlemskap i föreningen.

§ 23 Föreningarnas medlemmar är anslutna till Svensk Båtunion via Smålands båtförbund och till Bolmens förenade båtklubbar genom sin medlemsavgift enligt §10 alternativt via sitt medlemsskap i SS Angantyr, som har sin verksamhet i anslutning till hamnen.

§ 24 Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller skadar dess intresse, kan på förslag av styrelsen av årsmötet uteslutas ur föreningen och styrelsen har att skyndsamt handlägga därav följande ekonomiska transaktioner mellan avgående medlem och föreningen.

§ 25 Styrelse och ordföranden skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar i övrigt för föreningens verksamhet tillhandahålles föreningens medlemmar på lämpligt sätt Ljungby 2022-03-23, enligt protokoll fört vid årsmöte 2022-03-23.

Stadgar ändrade, datum

§ 3, 2010-03-09

§ 8, 2010-03-09

§12, 2010-03-09

§15, 2010-03-09

§17, 2010-03-09

§ 1, 3, 9, 10, 17, 18 23 2022-03-23 tack vare att Ljungby båtsällskap numera ingår i Bolmstad Båt&hamnförening.

§19, 2010-03-09

§18, 2015-03-26

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.