Logga in Styrelse

Trivselregler

För att Du skall trivas vid vistelse inom hamnens område, följ följande regler:

Klubbstugan kan kostnadsfritt disponeras av medlem med båtplats för t ex födelsedagsfest eller motsvarande, anmälan skall ske till Klubbmästaren vid bokning.

Bryggplats får uthyras i 2:a hand enligt de regler som anges i föreningens stadgar och som beslutas vid ordinarie årsmöte.

Alla nyttjanderättsinnehavare är skyldiga att delta i underhålls- och andra arbeten inom anläggningen på härför utsatta tider.

Tappsötvatten inom anläggningen får endast användas till drickvatten.

Hushållssopor skall läggas i sopbehållare och annat avfall i form av oljor, fett, bränsle eller motsvarande skall tas om hand av båtägaren f v b till avfallsdestruktion. Tömning av toalettavfall från båt skall ske vid anvisad plats (avloppspump A-brygga).

Trafik, bil/båt skall ske med låg fart inom anläggningen och hänsyn tas till båt på ingående/utgående ur hamnanläggningen.

Parkering av motorfordon skall ske på parkeringsplats, insatsvägar för Räddningstjänst skall hållas fria från parkerade fordon.

Förtöjning på gästplats (A-bryggans norra sida) skall anmälas till Klubbmästaren i det fall förtöjning beräknas ske längre än 8 timmar. Endast båtar som är försäkrade mot skada på 3:e man får förtöja vid föreningens hamnanläggning.

Föreningen eller av denne anlitad personal ikläder sig icke något som helst ansvar för båtar, annan egendom eller personer inom anläggningen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.